:: شرکت/ معرفی شرکت/ مدیران

مدیران

نام و نام خانوادگی:منوچهر شاحسینی زاده
سمت:مدیرعامل و عضو هیت مدیره
پست الکتریکی:m_sh8845@yahoo.com
تلفن همراه:09113718845

نام و نام خانوادگی:احمد کیا(ادهمی)
سمت:ریس هیئت مدیره
پست الکتریکی:adhami.ahmad@yahoo.com
تلفن همراه:09113770265