جلسه هفتم

استهلاک چیست؟
انواع روشهای محاسبه استهلاک
مفروضات حسابداری را نام ببرید؟
اصول حسابداری چیست و نام ببرید؟
فرق اصول و مفروضات حسابداری