جلسه ششم

کسری واضافی صندوق (حساب کسور واضافات)یعنی چه؟
تعریف کلی از وجوه تنخواه؟
تنخواه دار یعنی چه؟
آشنایی با حساب اسناد تجاری
ثبت دریافت  و وصول و برگشت چک
مثال مرتبط با فصل ششم