جلسه پنجم

حساب خرید وحساب فروش را توضیح دهید؟
روشهای نگهداری حساب موجودی کالا در شرکتهای بازرگانی را نام ببرید؟
بهای تمام شده کالای آماده فروش چیست؟
بهای تمام شده کالای فروش رفته چیست؟
حساب خرید چیست؟ماهیت آن چیست؟
خرید کالا به چه صورتهایی امکان پذیر میباشد؟
آشنایی با انواع تخقیفات
حساب برگشت از خرید وتخفیفات یعنی چه؟ماهیت آن چگونه است؟
حساب تخفیفات نقدی خرید یعنی چه؟ماهیت آن چگونه است؟
حساب فروش چیست؟ماهیت آن چگونه است؟
فروش کالا به چه صورتهایی امکان پذیر میباشد؟
حساب برگشت از فروش وتخفیفات یعنی چه؟ماهیت آن چگونه است؟
حساب تخفیفات نقدی فروش یعنی چه؟ماهیت آن چگونه است؟