جلسه چهارم

فرمول حقوق صاحبان سرمایه چیست؟
چرخه حسابداری چیست؟
مراحل چرخه حسابداری را نام ببرید؟
مراحل حسابها در شرکتهای خدماتی رانام ببرید؟
بستن حسابها یعنی چه؟
نحوه بستن حسابهای موقت،حسابهای دایمی،حساب خلاصه سود وزیان،درآمد وهزینه را توضیح دهید؟
نمونه سوال از جلسه چهارم