جلسه سوم

 
دوره مالی یا حسابداری چیست؟
مانده گیری حسابها یعنی چه؟
ثبت مرکب چیست؟
مساله کلی از شرکتهای خدماتی مرتبط بافصل 3
تراز آزمایشی چیست؟
انواع صورتهای مالی یک موسسه و بنگاه های اقتصادی رانام ببرید؟