جلسه اول

 
تعریف حسابداری
موسسات از نظرنوع فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟
بدهکار حساب و بستانکار حساب یعنی چه؟
حسابها ماهیت بدهکار یا بستانکار دارند یعنی چه ؟
معادله حسابداري چيست؟
حسابداری دوبل يعني چي؟
دفاتر قانونی و کمکی کدامند ؟
سند یا برگه حسابداری چيست؟
اجزاء و عناصر حسابداری کدامند؟
انواع دارائیها ، بدهی ها و سرمایه را نام ببريد؟
کدینگ حسابها
ترازنامه
نمونه سوال جلسه اول