جلسه سوم

آموزش و تحلیل توابع بصورت کاملا حرفه ای :

REPT-ROUNDUP-ROUNDDOWN-ROW-SEARCH-SUBTOTAL

SUMIF-SUMIFS-T-TRIM-TRUE-VALUE-SUMPRODUCT
آموزش و تحلیل توابع بصورت کاملا حرفه ای :
 
 
REPT-ROUNDUP-ROUNDDOWN-ROW-SEARCH-SUBTOTAL
 
 
SUMIF-SUMIFS-T-TRIM-TRUE-VALUE-SUMPRODUCT