جلسه اول

آموزش وتحلیل توابع بصورت کاملا حرفه ای وکاربردی :

SUM-COUNT-MAX-MIN-AVERAGE-ROUND-INT-IF-AND-OR-AVERAGEA

AVERAGEIF-COUNTIF-COUNTA-COUNTIFS-CoUNTBLANK-EVEN-FIND