جلسه هشتم

آموزش ابراز قدرتمند وبسیار کاربردی PIVOTTABLE در تهیه گزارشات
 
حسابداری :
 
1-جداول لازم به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی حسابداری با استفاده از MATCH و
 
INDEX ،VLOOKUP
 
2- تهیه گزارشهای حسابداری از بانک اطلاعاتی حسابداری
 
 
3- تهیه دفاتر حسابداری از یک حساب خاص (گردش حساب )