جلسه ششم

گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارزیابی طرح های توجیهی سرمایه گذاری 

1- دوره بازگشت سرمایه با استفاده تابع MATCH

2-ارزیابی سرمایه گذاری از طریق خالص ارزش فعلی (NPV)