جلسه چهارم

آموزش وتحلیل توابع مالی بصورت کاربردی :
 
آموزش توابع وام بانکی :
 
                                PMT-CUMPRINC-IPMT-PPMT  
       
آموزش توابع استهلاک دارایی ثابت :
 
                                          VDB-SYD-DDB-DB-SIN