جلسه هفتم

شناسایی اصول ایجاد ادرس دهی مطلق ونسبی (مرور )

شناسایی اصول کار با فرمول ها وعملگرها

شناسایی اصول چاپ فرمولها

شناسایی اصول کار با فرمول نویسی پویا وایستا

پاک کردن خودکار ابزار TracePrecedents وTraceDependents