جلسه ششم

آشنایی با اصطلاحات نمودار وشناسایی اصول ایجاد نمودار

شناسایی اصول وتغییر اندازه نمودار ونوع نمودار

شناسایی اصول قالب بندی و ویرایش اشیا در نمودارها 

شناسایی اصول کار با نمودارهای سه بعدی

شناسایی اصول اضافه کردن Title وGridlines یک جدول داده