جلسه پنجم

ایجاد لیست های سفارشی (customFill)

نامگذاری محدوده ها با استفاده از NameManager

استفاده از ابزار Form برای وارد کردن داده ها درون جدول