جلسه دوم

شناسایی اصول کار با PrintArea و کنترل pageBreaK

شناسایی اصول تنظیم حاشیه وجهت صفحات

شناسایی اصول اضافه کردن PrintTitle و خطوط راهنما

شناسایی اصول تغییر اندازه کاغذ و PrintScale

شناسایی اصول استفاده از پیش نمایش چاپ