جلسه اول

شناسایی اصول کار با اکسل 
آشنایی با انواع اطلاعات وشناسایی اصول وارد کردن اطلاعات در سلول ها
شناسایی اصول پرکردن خودکار سلول ها (AUtoFill)
شناسایی اصول تعیین عرض ستونها وارتفاع سطرها 
شناسایی اصول اضافه کردن سر وستون 
شناسایی اصول قالب بندی اعداد
شناسایی اصول نامگذاری کاربرگ ها
شناسایی اصول حذف واضافه کردن کاربرگ ها
شناسایی اصول کپی وانتقال کاربرگ ها
شناسایی اصول انجام SPlit وfreeze یک صفحه
شناسایی اصول ارتباط اطلاعات کاربرگ ها