:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه عملي شرکت توليدي و تحليل و ثبت رويدادها و تهيه بهاي تمام شده و بستن حسابها

کارگاه عملي شرکت توليدي و تحليل و ثبت رويدادها و تهيه بهاي تمام شده و بستن حسابها

ضایعات عادي و غیر عادي 
محاسبه وثبت هزینه هاي تحقق یافته پرداخت نشده  
روش هاي کنترل و قیمت گذاري موجودیهاي جنسی 
گزارش تولید کالاي ساخته شده،کالاي در جریان ساخت 
تهیه وتنظیم کاربرگ آنالیز مصرف مواد مستقیم طی دوره  
تهیه وتنظیم کاربرگ آنالیز مصرف مواد مستقیم طی دوره 
ضریب مصرف مواد مستقیم و ضایعات در واحد محصول
EXCEL محاسبه موجودي پایان دوره در سیستم در محیط   
اصلاح حساب ها (پیش پرداخت ها،پیش دریافت ها و....)و ثبت آن در سیستم
ثبت اسناد حسابداري مصرف مواد در حساب کالاي در جریان ساخت به تفکیک  
EXCEL تهیه صورت گردش مواد اولیه به تفکیک مقدار ،فی ومبلغ در برنامه  
تفکیک هزینه هاي سربار و اداري تشکیلاتی،محاسبه بهاي تولید(ثبت آن در سیستم)
تهیه اطلاعات مواد اولیه (موجودي اول دوره ،خرید طی دوره ، مصرف وموجودي پایان دوره)