:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه عملي شرکت بازرگاني وتحليل و ثبت رويداد ها مالي و بستن حسابها

کارگاه عملي شرکت بازرگاني وتحليل و ثبت رويداد ها مالي و بستن حسابها

کنترل انبار
بستن حسابها
معرفی کدینگ
مغایرت بانکی
پرداخت مالیات
ثبت سند افتتاحیه
تهیه گزارشات مدیریتی
رویدادهای مالی فروش دارایی ثابت
صدور انواع اسناد حسابداری شرکت بازرگانی