:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه تهيه صورتهاي مالي اساسي بر اساس استاندارد حسابداري

کارگاه تهيه صورتهاي مالي اساسي بر اساس استاندارد حسابداري

کارعملی تهیه یادداشت هاي پیوست 
 تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی
بررسی صورت سود وزیان جامع
بررسی حسابرسی صورتهای مالی
کار عملی تهیه صورت جریان وجوه نقد
آشنایی با ساختار صورت هاي مالی اساسی
کار عملی تهیه ترازنامه و صورت سود وزیان
نحوه انعکاس تعدیلات سنواتی در صورتهاي مالی
چگونه تجدید ارایه صورتهاي مالی اساسی انجام می شود؟
مهلت ارایه صورتهاي مالی به مجمع عمومی صاحبان سهام      
بررسی اطلاعیه سازمان امور مالیاتی براي تهیه صورتهاي مالی 
بررسی مدارك و اطلاعات مورد نیاز براي تهیه صورتهاي مالی 
 تجدید ارایه صورتهاي مالی دوره قبل بر اساس استاندارد 6 حسابداري  
الزام تهیه وارایه صورتهای مالی بر اساس قانون و استانداردهای حسابداری