:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه تهيه و ارسال گزارش فصلي خريد و فروش(TTMS)ماده 169

کارگاه تهيه و ارسال گزارش فصلي خريد و فروش(TTMS)ماده 169

مهلت ارسال صورت معاملات فصلی
 مودیان داراي ریسک چه اشخاصی هستند؟
حد نصاب معاملات و نحوه ارایه اطلاعات معاملات خرد
روش درج فاکنورهای فروشگاهی (pos)چگونه است؟ 
مراحل ارسال صورت معاملات و اصلاح و ثبت نهایی اطلاعات  
بایگانی و نگهداري مستندات مدارك ارسال گزارش فصلی معاملات
نحوه تهیه اطلاعات خرید و فروش هاي فصلی انجام شده از سیستم
تشریح مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با حد نصاب معاملات کوچک
معرفی ماده 169 ق.م.م و نمونه صورتحساب تعیین شده براي استفاده شرکت ها
5اشتباه رايج در تهيه و ارسال اطلاعات مربوط به خريد و فروش شرکتها و موسسات  
 بررسی نحوه برخورد با اطلاعات خریدارانی که از ارایه اطلاعات اقتصادي خودداري می کنند.