:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه مباني تهيه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و ارسال آن

کارگاه مباني تهيه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و ارسال آن

نرخهاي مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده
تعریف مالیات بر مصرف مستقیم و غیر مستقیم
تشریح برگ مطالبه و استرداد مالیات بر ارزش افزوده
مراحل رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
تشریح اعتبار مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده
جرایم مربوط به عدم رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده
کار عملی تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
آیا جرایم مالیات بر ارزش افزوده هزینه محسوب می شود؟
چه حساب هایی با مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شوند؟ 
 معرفی سایت هاي مرجع به موضوع مالیات بر ارزش افزوده  
گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده چه اهمیتی دارد؟ 
اشتباهات رایج در تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده   
تشریح کالاها وخدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون
بایگانی و نگهداري مستندات تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده  
صدورسند حسابداري تسویه ، تعدیل و پرداخت مالیات وجرایم مالیات بر ارزش افزوده 
 نحوه اخذ اطلاعات خرید مواد و کالا،خدمات و مصارف و فروش از سیستم حسابداري 
چه شرکتها،موسسات واشخاص حقیقی الزام به تهیه وارایه اظهارنامه ارزش افزوده دارند؟