:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه استاندارد داراييهاي ثابت مشهود ومحاسبه استهلاک

کارگاه استاندارد داراييهاي ثابت مشهود ومحاسبه استهلاک

مفهوم و تعریف استهلاك
مبناي تسهیم هزینه استهلاك دارائیها
مرجع استخراج نرخ استهلاك داراییها  
روش هاي محاسبه استهلاك دارائیها براساس ق .م.م 
چگونه استهلاك دارایی هاي نا مشهود را محاسبه کنیم؟  
تهیه کاربرگ محاسبات استهلاك دارایی هاي ثابت مشهود و نامشهود 
محاسبه استهلاك بر اساس بهاي تمام شده یا ارزش دفتري؟کدامیک ؟  
چگونه استهلاك دارایی هاي فروخته شده و کنار گذاشته شده محاسبه می شود؟ 
صدور اسناد حسابداري هزینه واستهلاك انباشته دارائی هاي ثابت مشهود و نا مشهود  
 آشنایی با قوانین مالیات هاي مستقیم ماده 147 و 148 و 149 ق.م.م ،هزینه هاي قابل قبول مالیاتی