:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه آموزش نرم افزار ارسال ليست حقوق و بيمه تامين اجتماعي

کارگاه آموزش نرم افزار ارسال ليست حقوق و بيمه تامين اجتماعي

                 آشنایی با نرم افزار مالیات حقوق 
نحوه تهیه خلاصه لیست حقوق
جرائم عدم ارسال لیست حقوق
نحوه ورود اطلاعات کارفرما و حقوق بگیران 
آشنایی با ساختار نرم افار ارسال مالیات حقوق
بررسی پیش نیاز و اطلاعات لازم برای وارد کردن
معرفی سایت www.Tax.gov.ir و دانلود نرم افزار ارسال مالیات حقوق 
 
             آشنایی با نرم افزار بیمه سازمان تامین اجتماعی
جرائم عدم ارسال لیست بیمه
تعریف کد کارگاه و ردیف های پیمان
تکمیل ریزکارکرد حقوقی پرسنل در برنامه بیمه
مراحل تهیه فایل لیست بیمه برای ارسال اینترنتی
نحوه ویرایش و حذف اطلاعات کارکنان و لیست ماهانه
 نحوه ورود اطلاعات پرسنلی کارکنان با توجه به قراردادها
نحوه درج ترک کار،استعلاجی و مرخصی بدون حقوق در برنامه
معرفی سایت www.tamin.ir و دانلود نرم افزار ارسال لیست بیمه
تعریف لیست ماهانه جدید با توجه به لیست حقوق و دستمزد شرکت