:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه قوانين مالياتي تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد

کارگاه قوانين مالياتي تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد

جدول مالیات حقوق کارکنان
جرائم عدم ارسال لیست بیمه
مراحل ارسال لیست بیمه(اینترنتی) 
تعریف کد کارگاه و ردیف هاي پیمان
تکمیل ریزکارکرد حقوقی پرسنل در برنامه بیمه
مراحل تهیه فایل لیست بیمه براي ارسال اینترنتی
سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان(سالانه و ماهانه
%30 بیمه تامین اجتماعی چگونه محاسبه می شود؟
نحوه ویرایش و حذف اطلاعات کارکنان و لیست ماهانه
ورود اطلاعات پرسنلی کارکنان با توجه به قراردادهاي کار
نحوه برطرف کردن مغایرت بین لیست ماهانه و ریز کارکرد 
نحوه درج ترك کار،استعلاجی و مرخصی بدون حقوق در برنامه
چاپ لیست بیمه تهیه شده، عملیات اجرایی براي ماه هاي بعد 
مهلت هاي قانونی ارایه لیست و پرداخت بیمه و مالیات به ادارات
مبانی قانونی حقوق و دستمزد ( قانون کار، بیمه اجتماعی و مالیات
 تعریف لیست ماهانه جدید با توجه به لیست حقوق و دستمزد شرکت
کار عملی محاسبه صورت حقوق و دستمزد کارکنان با برنامه بابرنامه
کار عملی محاسبات و تکمیل فرم تسویه حساب کارکنان در پایان قرارداد
معرفی حقوق و مزایاي مشمول و غیر مشمول بیمه و مالیات ادارات مالیات
دانلود برنامه بیمه سازمان تامین اجتماعی و نصب برنامه بر روي سیستم شرکت  
معرفی عوامل حقوق(حقوق پایه،حق مسکن،حق اولاد،کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن سابق))  
اضافه کاري،نوبتکاري،شبکاري،عیدي وپاداش،مزایاي پایان خدمت،بازخرید مرخصی،بیمه سهم کارفرما