:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه طراحی کدینگ سرفصل حسابها بر اساس استاندارد حسابداری ایران

کارگاه طراحی کدینگ سرفصل حسابها بر اساس استاندارد حسابداری ایران

معرفی سرفصلهای حسابداری طبق استاندارد حسابداری ایران
معرفی و آشنایی با سرفصلهای حسابداری شرکتهای بازرگانی و تولیدی
تهیه گزارشات مالی با توجه به سرفصلها در سطح گروه ، کل و معین و تفصیلی
معرفی نمونه سرفصلهای کاملا واقعی و کاربردی در شرکتهای بازرگانی و تولیدی
نکات با اهمیت در مورد نحوه چیدمان سرفصلها با توجه به انواع نرم افزارهای مالی
کار عملی درج کدینگ حسابها در سطح گروه و کل ،معین و تفصیلی در نرم افزار همراهان سیستم