:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری

کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری

:: :: کارگاه طراحی کدینگ سرفصل حسابها بر اساس استاندارد حسابداری ایران . کارگاه ثبت و پلمپ دفاتر قانونی . کارگاه قوانين مالياتي تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد . کارگاه آموزش نرم افزار ارسال ليست حقوق و بيمه تامين اجتماعي . کارگاه تسهيلات مالي و محاسبه بهره بانکي و اعتبارات اسنادي . کارگاه استاندارد داراييهاي ثابت مشهود ومحاسبه استهلاک . کارگاه مباني تهيه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و ارسال آن . کارگاه تهيه و ارسال گزارش فصلي خريد و فروش(TTMS)ماده 169 . کارگاه تهيه اظهارنامه ماليات بر عملکرد شرکتها . کارگاه تهيه صورتهاي مالي اساسي بر اساس استاندارد حسابداري . کارگاه عملي شرکت بازرگاني وتحليل و ثبت رويداد ها مالي و بستن حسابها . کارگاه عملي شرکت توليدي و تحليل و ثبت رويدادها و تهيه بهاي تمام شده و بستن حسابها . کارگاه رزومه نويسي،مصاحبه شغلي