جدول حداقل مزد از سال ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۹۷

جدول حداقل مزد از سال ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۹۷
جدول حداقل مزد تمامی سال ها از ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۹۷ را درادامه ملاحظه فرمائید: