شرایط خروج ازماده ۱۴۱ قانون تجارت

شرایط خروج ازماده ۱۴۱ قانون تجارت
نظریه کمیته فنی سازمان حسابرسی درخصوص شرایط خروج ازماده ۱۴۱ قانون تجارت بااستفاده ازافزایش سرمایه ناشی ازتجدید ارزیابی داراییها اعلام شد.