شرایط وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی در انجام امور مالیاتی اعلام شد

شرایط وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی در انجام امور مالیاتی اعلام شد
خزانه دار کل کشور طی مکاتبه ای، شرایط اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی در انجام امور مالیاتی رااعلام کرد.