مشمول نبودن مقررات ارزش افزوده به حق العمل کاران با شخصیت حقیقی

مشمول نبودن مقررات ارزش افزوده به حق العمل کاران با شخصیت حقیقی
سازمان امورمالیاتی ، شرایط مشمول نبودن مقررات ارزش افزوده به حق العمل کاران با شخصیت حقیقی رااعلام کرد.