پاسخ استعلام محاسبه مالیات اجاره وسایط نقلیه

پاسخ استعلام محاسبه مالیات اجاره وسایط نقلیه
دفترفنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی در پاسخ استعلام محاسبه مالیات اجاره وسایط نقلیه گفت: