شرایط و تکالیف اشخاص حقوقی فاقد فعالیت

شرایط و تکالیف اشخاص حقوقی فاقد فعالیت
شرایط و تکالیف اشخاص حقوقی فاقد فعالیت ، طی اعلامیه ای از طرف سازمان امورمالیاتی اعلام شد.