ضوابط اشخاص حقیقی حق العملکار مشمول ثبت نام در مالیات برارزش افزوده

ضوابط اشخاص حقیقی حق العملکار مشمول ثبت نام در مالیات برارزش افزوده
دفتر فنی و اعتراضات مالیاتی سازمان امورمالیاتی ، اشخاص حقیقی حق العملکار را مشمول ثبت نام در مالیات برارزش افزوده ندانست.