اظهارنظر درباره ابهامات مطروحه در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی

اظهارنظر درباره ابهامات مطروحه در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی
مدیرکل دفتر اطلاعات سازمان امورمالیاتی ، درباره ابهامات مطروحه در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به اجاره املاک و خرید و فروش املاک توضیحاتی ارائه کرد.