اخبار حسابداری

هزینه قابل قبول تنزیل اوراق خزانه دریافتی پیمانکاران از دولت بابت مطالبات

هزینه قابل قبول  تنزیل اوراق خزانه دریافتی پیمانکاران از دولت بابت مطالبات

باتوجه به این که دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدام به ارائه اسناد خزانه با سررسید های آینده می کند ، پیمانکاران قاعدتا برای دسترسی به منابع نقد ، اقدام به فروش این اسناد با تحمل هزینه تنزیل آن می کنند که این هزینه مورد قبول واحدهای مالیاتی واقع نم